காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து அட்டைகள்

Latest

தோழிக்கு காதலர்...
காதலிக்கு காதலர்...
உன்னுடன் வாழ்வது...
காதலர் தின...
விலகாமல் என்றும்...
ரோஜா தினம்

Most Viewed

என் இதயத்தில் நீ
காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் தோழா
உனக்காக என்றும் நான் இருபேன்
என் வாழ்க்கையை அழகாக்கியவள் நீ
உன்னுடன் வாழ்வது மகிழ்ச்சி
என்றும் உன்னை காதலிப்பேன்

காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்

காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் தோழா

உனக்காக என்றும் நான் இருபேன்

இலவச காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து அட்டைகள் (Free Greetings)