காதலர் தினம் (Happy Valentines Day) வாழ்த்து அட்டைகள்

Latest

என் இதயம்...
இனிய காதலர்...
என்றும் உன்னை...
உனக்காக என்றும்...
நான் உன்னை...
என் வாழ்க்கையை...
என் இதயத்தில்...
அன்பிற்குரியவற்கு காதலர்...

Most Viewed

நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன்
உன் நினைவில்
காதலில் விழுந்தேன்
நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்
காதலில் விழுந்தேன்
இனிய காதலர் தினம்
இனிய ரோஜா தினம்
நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்

நான் உன்னைக்...

இலவச காதலர் தினம் வாழ்த்து அட்டைகள் (Free Happy Valentines Day Greetings)