இலவச வாழ்த்துக்கள், இ கார்ட்ஸ் (Tamil Greetings, E Cards)

இனிய புத்தாண்டு...
இரவு வணக்கம்...
இருவருக்கும் புத்தாண்டு...
மிஸ்டர் பீன்...
புத்தாண்டு புதியதாக...
மகிழ்ச்சி பொங்க...
2016 புத்தாண்டு...
இனிய புத்தாண்டு...
அனைவருக்கும் புத்தாண்டு...
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்...
மனைவிக்கு புத்தாண்டு...
புத்தாண்டு வளமானதாக...
புத்தாண்டு மகிழ்ச்சியானதாக...
அனைவருக்கும் புத்தாண்டு...
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்...
புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்...

தமிழ் வாழ்த்து மடல்கள், இ கார்ட்ஸ் அனுப்பு (Send Free Tamil Greetings and E Cards)