இலவச வாழ்த்துக்கள், இ கார்ட்ஸ் (Tamil Greetings, E Cards)

சக தோழிகளுக்கு...
அன்பு காதலிக்கு...
அன்பு அம்மாவிற்கு...
செல்ல மகளுக்கு...
என் இதயம்...
இனிய காதலர்...
என்றும் உன்னை...
உனக்காக என்றும்...
நான் உன்னை...
என் வாழ்க்கையை...
என் இதயத்தில்...
அன்பிற்குரியவற்கு காதலர்...
காதலனுக்கு காதலர்...
தோழனுக்கு காதலர்...
இனிய காதலர்...
மனைவிக்கு காதலர்...

தமிழ் வாழ்த்து மடல்கள், இ கார்ட்ஸ் அனுப்பு (Send Free Tamil Greetings and E Cards)